Incasso Betalings-voorwaarden

Medicas B.V.

Betalingsvoorwaarden

Medicas B.V.

Postbus 6537

4802 HM Breda

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en

behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die

werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn

voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.

2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des

onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij

minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des

onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de

wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de

behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de

afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in

rekening te brengen.

4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden

genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de

declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties

welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling

genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de

declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande

schulden.

6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt

zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente

over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt

1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van

de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever

consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten

(excl. BTW):

– Minimumtarief € 40,-

– 15% over eerste € 2.500,-

– 10% over volgende € 2.500,-

– 5% over volgende € 5.000,-

– 1% over de volgende € 190.000,-

– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke

incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

voor meer info zie: http://medicas.net/Betalingsvoorwaarden